Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1     Verkoper: een natuurlijke persoon of entiteit van 18 jaar of ouder die producten op de daarvoor aangewezen plek van Your Mompany (het online market place onderdeel van The Mompany), hierna ‘The Mompany’, te koop aanbiedt aan de Koper;

1.2     Marketplace: het door The Mompany aan Koper ter beschikking gestelde digitale platform waarop producten worden aangeboden, ook wel marktplaats of The Mompany Marketplace genoemd;

1.3: Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op www.themompany.com bevinden.

1.4: The Mompany: hét online platform voor bewuste mama’s (to be). Hier vind je allerlei nuttige informatie, tips en producten op het gebied van je zwangerschap. Oa. tips samengesteld door experts van The Mompany die je kunt aanschaffen, onze zelf samengestelde paketten cq. kraamcadeaus en ons (second hand) online warenhuis.

1.5: The Mompany Marketplace: hét online market place gedeelte (warenhuis) van The Mompany. Hier vind je tweedehands producten die door derden kunnen worden gekocht en verkocht. Het is je eigen online shop-in-shop die door Verkoper is aangemaakt d.m.v. een account

1.6: Professional seller: Verkoper met eigen winkel of merk die in samenwerking met The Mompany op de website zijn producten toont onder ‘Selected by us’.

1.7: Item: door Verkoper in consignatie aan The Mompany aangeboden dan wel geleverde nieuwe en gedragen kledingstukken en producten, alsmede alle aanverwante items in de ruimste zin des woords.

1.8     Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van The Mompany;

1.9    Koper: de natuurlijke persoon of entiteit van 18 jaar of ouder die, anders dan als Verkoper,  een bestelling plaatst op The Mompany;

1.10     Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;

1.11     Website: de website https://www.themompany.com die wordt in stand gehouden door The Mompany vof.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de alle (rechts)handelingen tussen Verkopers respectievelijk Kopers enerzijds en The Mompany anderzijds, die in verband staan met het gebruik van de Website en het Warenhuis.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3. Item verkopen

3.1 Verkoper kan in de Marketplace een item plaatsen na registratie als Verkoper op de Website. Een door Verkoper gekozen e-mailadres en wachtwoord geven de Verkoper de gelegenheid op The Mompany een item te plaatsen.

3.2 Door het plaatsen van een item in de Shop-in-shop via de Website van The Mompany komt een overeenkomst tot stand tussen The Mompany en Verkoper. Daarbij gelden de tarieven en bepalingen zoals vermeld op de Website.

 

Artikel 4. Rechten en verplichtingen The Mompany

4.1 The Mompany heeft het recht het door Verkoper aangeleverde item redactioneel te bewerken en/of in te korten indien het aangeleverde en beschreven item niet voldoet aan de door The Mompany gestelde redactionele eisen.

4.2 The Mompany behoudt zich het recht voor om – zonder opgaaf van redenen – een item niet te plaatsen in de Marketplace of om een item, na plaatsing, te verwijderen uit het Warenhuis indien een item naar het oordeel van The Mompany niet in overeenstemming is met de doelstelling van de aangeboden producten in The Marketplace. Hieronder vallen onder meer items waarin verboden of verdachte producten worden aangeboden, advertenties waarin producten worden aangeboden die volgens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, advertenties die inbreuk maken op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden en advertenties die niet in overeenstemming zijn met de Voorwaarden van The Mompany.

4.3 The Mompany behoudt zich het recht voor om Verkopers en Kopers uit te sluiten van elk gebruik van de Website en de Marketplace indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde, de goede zeden en/of onderhavige Voorwaarden.

4.4 The Mompany kan de Marketplace ten behoeve van onderhoud, aanpassing en/of verbetering tijdelijk buiten gebruik stellen. The Mompany is niet aansprakelijk om eventuele schade als gevolg van de buitengebruikstelling aan Verkopers en Kopers te vergoeden.

 

Artikel 5. Verplichtingen Verkopers en Kopers

5.1 Verkopers en Kopers dienen meerderjarig en naar Nederlands recht bevoegd te zijn om bindende overeenkomsten te kunnen sluiten.

5.2. Verkopers en Kopers staan in voor de juistheid en volledigheid van hun geregistreerde gegevens en dienen deze gegevens zelf actueel te houden en zo nodig te wijzigen.

5.2 Verkopers en/of Kopers zijn verantwoordelijk voor de informatie die naar aanleiding van de items in de Marketplace wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Adverteerders en Gebruikers staan er voor in dat deze informatie juist en rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom. Indien blijkt dat de informatie die Verkopers en/of Kopers opslaan of uitwisselen onjuist of onrechtmatig is, dan heeft The Mompany het recht deze informatie onmiddellijk te verwijderen en Verkopers en/of Kopers uit te sluiten van gebruik van de website.

5.3 Verkopers en Kopers zijn verplicht om hun e-mailadres en wachtwoord geheim te houden. Zij dienen The Mompany op de hoogte te stellen indien er een vermoeden is van misbruik van e-mailadressen en wachtwoorden. The Mompany is niet verantwoordelijk voor misbruik van e-mailadressen en wachtwoorden.

5.4 Verkopers en Kopers dienen zorgvuldig gebruik te maken van de door The Mompany ter beschikking gestelde Marketplace en zich te onthouden van het versturen van spam via de Website.

5.5 The Mompany behoudt het recht om op hetgeen is benoemd in bovenstaande bepalingen (5.1 t/m 5.4) steekproefsgewijs controles uit te voeren.

 

Artikel 6. Aanvullende verplichtingen Verkoper

6.1 Verkoper dient een aangeboden product naar waarheid te presenteren en zodanig te omschrijven dat Koper zich een goed oordeel kan vormen omtrent het product. De Verkoper kan daartoe gebruik maken van de door The Mompany geboden mogelijkheid foto’s en een beschrijving toe te voegen aan het betreffende aangeboden item.

6.2 Verkoper is verplicht aanwijzingen van The Mompany met betrekking tot de presentatie van het product op te volgen.

6.3 Verkoper dient het aangeboden product in een daarbij behorende (passende) categorie aan te bieden.

6.4 Het is Verkoper niet toegestaan in het betreffende aangeboden item directe of indirecte links te vermelden naar externe beschrijvingen van producten of externe websites. Tenzij het een professional seller betreft die in overleg met The Mompany goedkeuring heeft gekregen dit wel te doen.

6.5 The Mompany behoudt het recht om op hetgeen is benoemd in bovenstaande bepalingen (6.1 t/m 6.4) steekproefsgewijs controles uit te voeren.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 The Mompany maakt voor haar betalingsverkeer gebruik van Paypal. Met betrekking tot het betalingsverkeer zijn de bepalingen van Paypal van kracht zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst voor PayPal-service en het Privacybeleid voor PayPal-services.

7.2 Op de producten die door The Mompany VOF zelf worden aangeboden (Lifesavers en Giftboxes) berust het standaard BTW tarief van 21%.

 

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 De rechten van intellectuele eigendom op alle door The Mompany beschikbaar gestelde programmatuur en content, waaronder de Marketplace, berusten uitsluitend bij The Mompany. De Koper heeft uitsluitend een gebruiksrecht conform het doel van de website. Koper mag de website of enige inhoud daarvan niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 The Mompany stelt de Marketplace slechts ter beschikking aan Verkopers en Kopers en is nooit partij bij de Overeenkomst tussen Verkopers en Kopers die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

9.2 The Mompany is jegens Kopers niet gehouden controle uit te oefenen op de kwaliteit, kwantiteit, veiligheid of legaliteit van door Verkopers aangeboden producten, de juistheid van het aanbod en de bevoegdheid van Verkopers en Kopers producten te kopen of te verkopen.

9.3 The Mompany is niet verantwoordelijk voor de betalingswijze die Verkopers en Kopers in het kader van de Overeenkomst overeenkomen. The Mompany is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de in het kader van de Overeenkomst overeengekomen betalingswijze.

9.4 The Mompany is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade van de Verkopers en Kopers, waaronder mede begrepen immateriële schade, verlies van (persoons)gegevens, gevolgschade en bedrijfsschade, verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van de Website of Markpetplace aangeboden producten, behoudens opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van The Mompany.

 

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 Koper, niet zijnde een consument, vrijwaart The Mompany voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, direct en indirect, verband houdende met of voortvloeiend uit het gebruik van de Website en de op de Shop-in-shop aangeboden producten. Koper is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door The Mompany moeten worden gemaakt.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien The Mompany in geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in het bedrijf van The Mompany of diens toeleveranciers, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor gebruik van de Marketplace, Lifesavers of Giftboxes tijdelijk of blijvend onmogelijk is, zal de uitvoering van de prestatie van The Mompany worden opgeschort, dan wel worden beëindigd, zonder dat The Mompany schadeplichtig is jegens Koper.

 

Artikel 12. Privacy

12.1 Koper stemt in met de verwerking van persoonsgegevens door The Mompany in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. The Momapny gebruikt de van de Koper verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van The Mompany.

12.2 The Mompany is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen met The Mompany is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen The Mompany en Koper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. The Mompany en Koper zullen ter vervanging een nieuwe bepaling overeenkomen.

 

Website: https://www.themompany.com

E-mailadres: info@themompany.com